Aims and Activities

28 May 1940. For little Belgium invaded by the Nazis during WWII, the date means defeat and humiliation: a surrounded Belgian army sees no other way out than surrender. But exactly the same day in Tenby (UK – Wales) a few men recreate forces which four years later, in 1944, will put Belgium on the winning side.

Our aim is to commemorate those days, to thank the City of Tenby for their warm hospitality and to pay tribute to all of these men, in particular those who made this resurrection possible: Ambassador Emile de Cartier de Marchienne and General Victor van Strydonck de Burkel.

Our Committee will mobilise energies, both in UK and Belgium, for collecting reliable information, dispel fake news and prepare formal commemorations involving the Belgian and British authorities.

Why Tenby?
Warom Tenby?
Pourquoi Tenby ?

Tenby is a charming little town of about 5.000 inhabitants located in South West Wales. Tenby is a historical site with a medieval Castle and ancient sea trading links to Europe. It was also the heartland of the Tudor Dynasty and Henry Duke of Richmond (Later Henry VII) escaped the clutches of the Lancastrian King Richard III going into exile for 14 years with his uncle Jasper Earl of Pembroke from Tenby before successfully succeeding to the throne in 1485. In modern times it became a favoured holiday destination, a reputation maintained today with around 60,000 visitors each year by is, however, a very important place in the National History of the Kingdom of Belgium.

During its close to 200 years history the Kingdom has been four occasions on the verge of an international disaster, although in these four occasions Belgium surpassed these difficulties thanks to the foresight of some civilian and military personalities acting from different locations including Tenby.

Early August 1831, a few months after Independence, Holland surprised the northern Belgian forces with an invasion that was stopped around Leuven by the quick response of King Leopold I with the support of French forces.

In the 1870 War, the battling Franco-Germans quickly understood that the mobilization of the Belgian Army was a demonstration of the determination in protecting the “Belgian Ardennes” discouraging any further aggression for decades.

In August 1914, the advance of the German invader was delayed by the resistance of the Forts of Liège as well as by a confrontation with the Belgian Cavalry in Halen – near Hasselt – although the Belgian Army was then compelled to retreat around Antwerp.
Whilst facing the challenge of the strength of much superior enemy forces, King Albert I took the decision to make a movement with his forces, in order to join the French and British allies present in the North of France, adding to national history the names of locations of Antwerp and Yser.

From 10th of May 1940 to the 28th, the Belgian Army, once again, was facing much superior German aggressing forces, without air support coverage, with a major threat on the right flank and was thus compelled to capitulate, whilst the British contingent evacuated from the continent at Dunkirk.
However, as indicated by Hans Rombaut, an historian of the Koninklijke Academien van Belgie, during an unexpected meeting held at the Belgian Embassy in London, the Belgian Ambassador and a Belgian General, with the support of the visiting Belgian Minister of Defence took the decision of refusing the announced capitulation.
This decision, on May 25th, was, three weeks prior to the famous BBC wireless declaration of June 18th of French General De Gaulle. It was the starting point of the Tenby project to regroup on this coastal location of South Wales, the different Belgian forces arriving in Great Britain.

It is worth underlining and remembering the key fact that the re-formation of the Belgian Armed forces took place in 1940 in Tenby after the catastrophic events on the continent. The engagement of the occupied nations in the grand coalition for the war against the Nazi German threat was not a given. The work achieved by the BE Ambassador, General van Strydonck and the BE Military Attaché in 1940 and supported by the UK authorities was of national importance to Belgium and impacted on national morale for the Belgians. Tenby epitomises the place where the restoration of Belgian respect and pride was founded in 1940. The Free Armed Forces of the European nations, the French, the Dutch the Belgians and others subsequently made a significant contribution to the war effort, politically and militarily.
The City of Tenby received, in 2020, an official grateful recognition from the Belgian Authorities to thank for its kindness and welcoming support extended during that difficult period.

On October 21st, 2021, the Town Council of the City of Tenby indicated its strong interest to the Belgian Authorities to participate in the organization in any forthcoming future commemoration event that would cover the Belgian decision of May 25th 1940 as well as the beginning of the reconstruction of Belgian Free Forces in Great Britain enabling Belgium to join the allied effort in WW II.

On this basis, informed by representatives of the Royal British Legion, as well by having received a very recent letter from Dame Sophie Wilmès, Minister for Foreign Affairs in the present Belgian Government, different non-governmental associations of the three Forces – Army, Air Force and Navy – as well as the Parachute Association and the Friends of Brigade Piron, plus others, have expressed their desire to participate and contribute through a “Tenby Memorial Committee” towards the organization of this particular commemoration of an important past event whilst contributing to the continuous build-up of the image of Belgium abroad.

Therefore, without any further delay, a non-governmental web site is being developed prior to contacts that will be taken, in early January 2022, with the various official bodies as per indication of the Minister of Foreign Affairs.

Thank you all
December 31, 2021
Christian Houtart

Tenby, een charmante badplaats van 5.000 inwoners in Zuid-Wales, staat niet bekend om een ​​Welsh politiek of cultureel feit, of om een ​​beroemde slag over het Kanaal, nee, maar het telt voor veel in de Belgische nationale geschiedenis.

In bijna 200 jaar nationale geschiedenis heeft België vier keer op de rand van de internationale afgrond gestaan, maar vier keer is het erin geslaagd deze existentiële crises te overwinnen dankzij helderziende civiele en militaire persoonlijkheden, werkend op iconisch klinkende plaatsen, waaronder Tenby.

Begin augustus 1831, een paar maanden na zijn onafhankelijkheid, verrast en verstoort Nederland de Belgische eenheden in het noorden, maar de snelle reactie van koning Leopold I zorgt ervoor dat in 10 dagen, met de komst van Franse troepen, de indringer kan terugdringen rond Leuven.

In 1870 begrepen de Frans-Duitse strijdende partijen al snel dat de mobilisatie van het Belgische leger aan de zuidgrenzen de grote vastberadenheid van ons land weerspiegelde en dat de woorden "Belgische Ardennen" tientallen jaren lang een grote afschrikkende betekenis hadden.

In augustus 1914 werd de Duitse indringer afgeremd door de kurkforten en door een ontmoetingsgevecht onder leiding van de Belgische cavalerie bij Halen (ten zuiden van Hasselt), maar het Belgische leger moest zich terugtrekken rond Antwerpen. Geconfronteerd met een bijna onvermijdelijke verplettering door superieure troepen, besloot koning Albert I het veldtochtleger terug te brengen naar de geallieerden in het noorden van Frankrijk. Deze succesvolle terugtocht zou twee extra emblematische namen, Antwerpen en IJzer, in de schijnwerpers zetten.

Van 10 tot 28 mei 1940 werd het Belgische leger, geconfronteerd met superieure troepen, zonder luchtsteun en voortdurend dreigd rechts van het land te omsingelen, gedwongen te capituleren en het Britse legerkorps evacueerde het continent. Door een combinatie van zeer specifieke omstandigheden, aangehaald door de historicus Hans Rombaut van de Koninklijke Academiën van België, besluiten de Belgische Ambassadeur in Londen en een Belgische generaal echter met instemming van de Belgische minister van Defensie, op doorreis in Londen, om niet te buigen aan deze aangekondigde capitulatie. Dit brengt ons bij Tenby, de plaats waar Belgen samenkomen in Groot-Brittannië, drie weken voor de beroemde Appel du Général de Gaulle van 18 juni 1940.

Het gastvrije en verdienstelijke Tenby kreeg in 2020 officiële erkenningen van België.

Op 21 oktober 2021 nam de stad Tenby contact op met de Belgische autoriteiten om de komende maanden een herdenking te organiseren over zowel de Belgische uitbarsting van eind mei 1940 als de wederopbouw van de Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië.

Op de hoogte van dit Britse voorstel door de verschillende niveaus van het British Legion en, eind december 2021, door mevrouw Sophie Wilmès, Belgisch minister van Buitenlandse Zaken, Belgische niet-gouvernementele verenigingen van de drie componenten, de parachutisten, de Vrienden van de Piron Brigade, en vele anderen, zijn aanwezig onder de naam “Tenby Memorial Committee” om bij te dragen aan de herdenkingsplicht en om het imago van België in het buitenland te promoten.

Er wordt onverwijld een (niet-gouvernementele) website opgezet en begin 2022 worden de nodige contacten gelegd met verschillende Belgische autoriteiten die de minister van Buitenlandse Zaken in haar recente brief aangeeft.

Bedankt iedereen
31 december 2021
Christian Houtart

Google-vertaling van de Franse versie

Tenby, charmante station balnéaire de 5 000 habitants au sud du Pays de Galles n’est pas un lieu connu pour un fait politique ou culturel Gallois, ou pour une bataille célèbre outre-Manche, non, mais elle compte pour beaucoup dans l’histoire nationale belge.

Au cours de bientôt 200 ans d’histoire nationale, la Belgique a été à quatre reprises au bord du gouffre international, mais quatre fois, elle a réussi de surmonter ces crises existentielles grâce à des personnalités civiles et militaires clairvoyantes, œuvrant en des lieux à consonance emblématique dont Tenby.

Début août 1831, quelques mois après son indépendance, la Hollande surprend et bouscule les unités belges du nord, mais la réaction rapide du Roi Léopold Ier permet en 10 jours, avec l’arrivée de Forces françaises, de repousser l’envahisseur aux environs de Louvain.

En 1870, les belligérants franco-allemands ont rapidement compris que la mobilisation de l’Armée belge à ses frontières sud reflétait la grande détermination de notre pays et les mots « Ardennes belges » ont eu une haute signification dissuasive pendant quelques décennies.

En août 1914, l’envahisseur allemand est ralenti par les forts de liège et par un combat de rencontre mené par la cavalerie belge à Halen (sud de Hasselt), mais l’Armée belge est contrainte de se replier autour d’Anvers. Devant un proche et inéluctable écrasement par des forces supérieures, le Roi Albert Ier pris la décision de ramener l’Armée de Campagne vers les alliés présents au nord de la France, cette retraite menée à bien, allait mettre en évidence deux noms emblématiques supplémentaires, Anvers et L’Yser.

Du 10 au 28 mai 1940, l’Armée belge confrontée à des forces supérieures, sans appui aérien et constamment menacée d’encerclent sur sa droite, se voit contrainte à capituler et le corps d’Armée britannique évacue le continent. Toutefois par un concours de circonstances très particulières citées par l’historien Hans Rombaut de la Koninklijke Academîen van Belgie, l’Ambassadeur de Belgique à Londres et un Général belge décident avec l’accord du ministre de la Défense belge, en transit à Londres, de ne pas se plier à cette capitulation annoncée. Ceci nous amène à Tenby, lieu de regroupent des belges en Grande-Bretagne, trois semaines avant le célèbre Appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940.

La ville de Tenby accueillante et méritante a reçu en 2020 des marques de reconnaissance officielle de la Belgique.

Le 21 octobre 2021, la ville de Tenby s’est manifestée auprès des autorités belges en vue d’organiser dans les prochains mois une commémoration couvrant à la fois le sursaut belge de fin mai 1940 et la reconstruction des forces belges en Grande-Bretagne.

Informés de cette proposition britannique par les différents niveaux de la British Légion et, fin décembre 2021, par Madame Sophie Wilmès, ministre des affaires étrangères belge, des associations non gouvernementales belges des trois composantes, les paras, les Amis de la Brigade Piron, et bien d’autres, sous le vocable « Tenby Memorial Committee » répondent présents en vue d’apporter leur concours au devoir de mémoire, et de promotion de l’image de la Belgique à l’étranger.

Sans tarder, un site internet (non gouvernemental) se met en place et les contacts adéquats seront pris début 2022 avec différentes instances belges que Madame la Ministre des Affaires étrangères indique dans son récent courrier.

Merci à tous
31 décembre 2021
Christian  Houtart